Historikk

Norsk Nevropsykologisk Forening kunne i 2006 feire sitt 10-års jubileum. Foreningen kunne stolt se seg tilbake og konstatere at medlemstallet hadde økt fra 70 ved stiftelsen til 285 i 2006. I 2001 arrangerte NNF det Nordiske Nevropsykologiske Møtet. Ved 10-års jubileet vedtok årsmøtet at NNF skulle få status som en interesseforening innenfor Norsk Psykologforening.

Norsk Nevropsykologisk Forening ble stiftet 19.-20. april 1996 på Vettre konferansesenter med 70 psykologer til stede. I festtalen ble stiftelsen av foreningen fremstilt av Kari Troland, leder i fagutvalget for nevropsykologi som et maturt barn; svangerskapet hadde vært langt nok. Bakgrunnen for foreningens tilblivelse er som følger: 

I september 1994 ble det avholdt et nasjonalt møte i Store Auditorium, Kirurgisk Blokk, Rikshospitalet. 60 psykologer møtte fram. Møtet hadde innlegg ved Hallgrim Kløve: "Kvalitetssikring innen nevropsykologi", Ivar Reinvang: "Klinisk nevropsykologisk undersøkelse, status og utfordringer", Kjetil Sundet: "Om spesialiteten i klinisk nevropsykologi og de erfaringer som er gjort" samt foredrag av Robert A. Bornstein, daværende Executive Secretary i International Neuropsychological Society (INS), over temaet "Continuous education in clinical neuropsychology in clinical perspective". Foredraget til Ivar Reinvang er senere publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening og ble tildelt Bjørn Christiansens minnepris som beste artikkel i 1997. Dette møtet munnet ut i at det ble nedsatt et interimstyre bestående av Årstein Skiftun, Peter Arnesen, og Anne Lise Rugland, senere også av Kari Troland og Erik Hessen, som forberedte stiftelsesmøte april 1996.

Det ble valgt et styre med 10 styremedlemmer inkludert personlige varamedlemmer. Hallgrim Kløve ble leder for foreningen og Anne-Kristine Schanke nestleder. I tillegg ble Anne Grethe Urnes, Erik Hessen, Knut Waterloo, Knut Dalen, Kjetil Sundet, Beate Ørbeck, Nils Inge Landrø og Jørgen Sundby valgt.

Norsk Nevropsykologisk Forening har hatt som siktemål å forene nasjonale, internasjonale problemområder og tema innen nevropsykologi. Dette avspeiler at det nevropsykologiske fagfelt kanskje mer enn noen annen psykologiske virksomhet er internasjonalt forankret. Men det avspeiler også Hallgrim Kløves internasjonale posisjon og kontaktnett, illustrert ved at INS sommeren 1997 la sitt møte til Bergen. Siden 1996 har det vært avholdt årlige årsmøter med økende deltakelse og internasjonalt anerkjente foredragsholdere ved siden av bidrag fra våre egne krefter.

Medlemsbladet Nevropsykologi

Foreningen fikk i 1998 sin egen nyhetsbulletin Nevropsykologi hvor Knut Dalen var redaktør siden starten. Nevropsykologi startet som et enkelt nyhetsbrev, men har etter hvert utviklet seg til et lite tidsskrift med faglige artikler og nyhetsstoff om norsk nevropsykologi. Senere overtok Helen Haanes redaktørkrakken, etterfulgt av Sverre Andresen og fra 2007 har Maria Stylianou Korsnes vært redaktør.

Foreningen har lagt vekt på å utvikle det nordiske samarbeidet gjennom sin kontakt med de nordiske søster-foreningene. Det Nordiske Nevropsykologiske Møtet arrangeres på rundgang mellom de nordiske foreningene. 
Norsk Nevropsykologisk Forening startet i 1996 med 70 medlemmer. I 2000 ca. 165 medlemmer. I 2007 er medlemstallet nådd 285 medlemmer og ser ut til å ha stabilisert seg. I tråd med vår intensjon, har vi lykkes i å knytte det norske nevropsykologiske fagmiljøet nærmere sammen. I tiden siden stiftelsesmøtet har behovet for et felles norsk forum blitt entydig dokumentert gjennom den store oppslutning omkring foreningen fra psykologer over hele landet.

Nettsider

Juni 2000 opprettet NNF sitt websted: www.nevropsyk.org. Sverre Andresen har fra starten vært ansvarlig for foreningens nettsider. Nettstedet ble opprettet i forbindelse med planleggingen av Nordisk Nevropsykologisk Møte som skulle arrangeres i Oslo av NNF i 2001. Nettstedet ble en viktig plattform for å gjøre konferansen kjent og vi tiltrakk oss deltakere ikke bare fra de skandinaviske landene men også fra andre verdensdeler.

Nordisk Nevropsykologisk møte

Det Nordisk nevropsykologisk møtet i Oslo i 2001 var foreløpig den største utfordringen som foreningen vår har stått overfor og det var første gang NNF hadde ansvaret for dette møtet som har gått på omgang mellom de nordiske landene. Det ble i 1999 oppnevnt en arrangementskomite under ledelse av Kjetil sundet og en programkomite under ledelse av Ivar Reinvang. Nettsted ble opprettet, brosjyrer utformet og trykket, og program og abstracts ble samlet i en egen bok som kom ut som supplement av Nevropsykologi.  

Det nordiske møtet ble en stor suksess med 350 deltakere. Deltakerantallet overtraff våre mest optimistiske forhåpninger. Arrangementets kostnadsrammer var nøkterne og avhengig av en betydelig dugnadsinnsats. Møtet genererte et godt overskudd, som bidro til å styrke foreningens økonomi og som har tillatt oss å øke ambisjonene for våre arrangementer. Arrangementet kom til å falle sammen med kronprinsbryllupet som foregikk samtidig. En feststemt by og fyrverkeri bidro til å lage en fantastisk ramme omkring arrangementet.

Foreningens første leder var Hallgrim Kløve, fulgt av Ann-Kristin Schanke, Erik Hessen, Ivar Reinvang og Knut Hestad. I 2005 gjeninntrådte Erik Hessen som leder.

10-årsjubileum

I 2006 kunne foreningen feire sitt 10-års jubileum med et utvidet program og en meget eksklusiv rekke av internasjonale størrelser blant foredragsholderne: Don Stuss, Robert Knight, Barbara Wilson og Lance Trexler. Hovedtema for jubileumsmøtet var frontallappene og eksekutive funksjoner. Statsekretær Wegard Harsvik hilste jubileumsmøtet under åpningen.

Temanummer om klinisk nevropsykologi

I anledning 10-årsjubileet, ble det tatt initiativ til å lage et temanummer om nevropsykologi. Drivende kraft i dette arbeidet var Anne-Kristine Schanke. Med seg i redaksjonskomiteen hadde hun Grete Bryhn, Ann-Kristin Solbakk, Maria Korsnes og Sverre Andresen. Redaksjonen inviterte en rekke kolleger til å bidra med fagartikler og alle som ble spurt, takket ja. Det ble et omfangsrikt temanummer med bidrag av meget høy kvalitet (det tykkeste i TNPF's historie til nå). Temanummeret ble publisert i september 2008. Vi er spesielt stolte over at to av de inviterte bidragsyterne, Nils Inge Landrø og Stein Andersson 11. juni 2008 ble tildelt Bjørn Christiansens minnepris for beste fagartikkel i TNPF i 2008 med sitt bidrag i dette temanummeret .  Prisen som er på 30.000 kroner ble gitt for artikkelen: ”Nevropsykologiske aspekter ved stemningslidelser”.

Æresmedlemmer

Hallgrim Kløve ble vårt første æresmedlem i 2000. På årsmøtet 2008 ble to nestorer i norsk nevropsykologi hedret med æresmedlemskap for sitt virke:  Grete Bryhn  og  Helge Bjørnæs . På årsmøtet i 2013 ble Ivar Reinvang hedret som æresmedlem, og i 2016 ble Anne-Kristine Schanke æresmedlem.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.